FOTO: Haakon M. Harriss, Norsk Folkemuseum

Bååstede

Fre 24. Mar 12.00 - 15.00

Museet Erkebispegården (Kart)

kr90,- (Kjøp billetter)

Samisk kulturarv tilbakeføres

Utstillingen Bååstede tar for seg tilbakeleveringen av samisk kulturhistorisk materiale fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo til de samiske museene i Norge.Innsamlingen av dette materialet for om lag 100-150 år siden skjedde i en tid da samene hadde liten eller ingen innflytelse på viktige politiske og samfunnsmessige forhold som berørte dem selv. Såvel i vitenskapelig litteratur som hos myndigheter og i den allmenne befolkning fantes sterkt nedvurderende holdninger til samisk kultur og tildels også til samene som folk. En kan ikke se bort i fra at noen av gjenstandene ble gladelig overlatt til innsamlerne for slik å bli kvitt synlige bevis og påminnelser for sin etniske tilhørighet. Slik sett kan Bååstede – tilbakeføringen av kulturgjenstandene også betraktes som en forsonende og helende prosess for alle involverte og spesielt for det mottakende samiske samfunn.