Sørsamisk gamme, sommerboplassen til Saanti Sijte, Essand reinbeitedistrikt, i Skarpdalen mellom Tydal og Meråker. Foto: Bente Haarstad.

Båatsoe – Sørsamisk reindrift

Søn 5. Feb 12.00 - 22.00

Ni Muser (Kart)

Åpent arrangement

En utstilling med dokumentarfoto fra noen av de mange ulike reindriftsområdene i Midt-Norge. Bildene viser noe av hverdagen og kulturen til en folkegruppe som lever nær storsamfunnet, men ofte utenfor synsvidden til folk flest.

Bente Haarstad har fulgt den sørsamiske reindriften som fotograf i over 15 år. Litt fordi sørsamene får lite oppmerksomhet. Til tross for at samene er Europas eneste minoritet med urfolksstatus. Urfolk generelt har økende utfordringer i dagens verden. Så også samene og deres kulturbærende næring, reindriften.

Den sørsamiske reindriften holder stort sett til i fjellområdene, og beiteområdene strekker seg fra Elgå i Hedmark i sør, og nordover til Saltfjellet i Nordland. Mange av de ulike områdene er besøkt, men ikke alle. Hovedtyngden av bildene er fra reindrift i Trøndelag.

Brukere av naturen i tusenvis av år
Samene har vært brukere av naturen i tusenvis av år, og må ha forvaltet godt, siden mange områder nå er vernet. De fleste av nasjonalparkene i det sørsamiske området er en del av samenes kulturlandskap: Femundsmarka, Gutulia, Skarvan og Roltdalen, Blåfjella-Skjækerfjella, Lierne, Børgefjell og Lomsdal-Visten nasjonalpark, og kjente verneområder som Trollheimen og Sylan.

Sørsamene er på en måte det usynlige folket. Fordi de har satt få spor etter seg i naturen, er få, og reindriften utøves gjerne i områder der få folk ferdes. Et av høydepunktene er kalvemerkingen om sommeren. Da bidrar hele familien, og mange reindriftsfamilier tilbringer uker på sommerboplassen. Det er også bilder fra noen de mektige forflytningene av reinflokkene som skjer vår og høst, fra og til vinter og sommerbeiter og kalvingsland. Pluss reinslaktingen selvfølgelig.

Reindriftens utfordringer er mange. Den største utfordringen er knyttet til tap av areal; til utbygging av hytter og veger, til vindkraftindustri og gruver. Til tross for mange trusler, til tross for at reindrift er hardt arbeid, så er det også stor glede innen yrket, fordi det er mer et levevis enn en jobb.