©Ane Aass

TJIDTJIE - MAMMA

Lør 29. Jul 04.00 - 05.30

Lillesal - Olavshallen (Kart)

kr250,- (Kjøp billetter)

Året var 1995 , jeg var seks år og skulle flytte på internat.

En ung samisk kvinne prøver å forsone seg med oppveksten sin på sørsamisk internat på 1990- tallet i Norge.

Sørsamiske barn har i mange generasjoner blitt sendt hjemmefra for å bo på internat og gå på skole. Det var en bevisst del av fornorskingspolitikken, senere ble det et middel i den samiske kulturens gjenreisning. Foreldre sendte barna sine milevis av sted for at de skulle lære samisk språk og kultur, og så dem ofte ikke igjen før i feriene.

Tjidtjie handler om disse barna og ungdommene. Det handler om vennskap og forelskelse. Om vidda og lyset på sommerfjellet. Om et språk som er i ferd med å dø ut. Og det handler om en 6-årig jente som savner mammaen sin, sin” Tjidtjie”.

Akte noere saemien nyjsenæjja voejhkele sov byjjenimmine åarjelsaemien internaatesne måahtadidh jaepieh 1995 Nöörjesne. Gellie boelhkine åarjelsaemien maanah hïejmeste seedtesovveme edtjieh internaatesne årrodh skuvlesne vaedtsedh. Dïhte lij akte voerkes boelhke daaroedehtemepolitihkeste. Mænngan saemiej skuvlh vierhtine sjïdtin edtjin saemien kultuvrem gorredidh.

Eejhtegh sijjen maanide gååhkese hïejmeste seedtin juktie saemien gïelem jïh kultuvrem lïeredh, jïh idtjin dejtie vihth råakh eannan skuvle-eejehtimmie.

Tjidtjie lea akte vuesiehtimmie daej maanaj jïh noeri bïjre. Dïhte lea vïenetji jïh györemen bïjre. Vaeriej jïh giesielaanten tjoevkesen bïjre. Akten gïelen bïjre mij gaarveneminie. Jïh 6.-n jaepien båeries nïejten bïjre gie tjidtjebem ohtsele, sov “Tjidtjie”.

Vuesiehtimmie lea gihtjedimmiej mietie åarjelsaemiejgujmie dorjeme, gïeh jïjtjh internaatesne byjjenamme.

Forestillingen er støttet av: Norsk Kulturråd, Sametinget, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune,Trondheim kommune, Fond for lyd og bilde, Spenn.no, DansiT, Tråante 2017 og Olavsfestdagene.

Regi og manus/Bïhkedæjja jih maanuse: Ane Aass
Koreografi/ Svïhtje: Mia Habib
Scenografi/ Hammoedæjja: Gjermund Andresen
Lysdesigner/ Tjoevke: Eirik Brenne Torsethaugen
Musikalsk konsulent/Musihken raerestæjja: Frode Fjellheim
Dramaturgi/Tjeahpoeraerije: Rasmus Rohde
Språkkonsulent/ Jarkoestæjja jih raeriestæjja: Maria Kråik Stenfjell
Produsent/ Dorjeje: Vibeke Hay Wold
Joiker/Joejhkere: Charlotta Kappfjell
Perkusjonist/Tsiemije: Tor Haugerud
Skuespiller/Dorjehtæjja: Marja Lisa Thomasson
Danser/Daanhtsere: Erlend Audestad Danielsen