Jïjnjh gyjhtelassh, dijjen buerie ektiebarkoen åvteste/

Thank you very much for your cooperation!

Tråante 2017

Guvvie: Ola Røe. Tråante 2017 – Nidarosdomen