Preessebïevnesh

Preessebïevnese:

Måantan, mïetsken 29.b. 2016 lij preessekonferanse Tråanten Raeriegåetesne. Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo bielieh dehtie programmeste åehpiedehti dan stoerre båetije heevehtæmman.

Gaskesadth prosjektekontovrine jis dov gyhtjelassh.