Tråante 2017 – akte tjåenghkies aavoedimmie 100-jaepien heevehtimmeste saemiej voestes rijhketjåanghkoste Tråantesne goevten 6. – 9.b. 1917.
Saemiedigkie, Åarjel-Tröndelaagen fylhkentjïelte, Noerhte-Trööndelagen fylhkentjïelte jïh Tråanten tjïelte lea ektesne seamadamme aktem vihkeles heannadimmiem mïerhkesjidh saemiej histovrijisnie aktine heevehtimmine – Tråante 2017 – akte nasjovnaale aavoedimmie jïh akte tjåenghkies saemien heevehtimmie.Tråante 2017 edtja akte stoerre jïh åajvoeh mïerhkesjimmie årrodh aktede 100 jaepiej gæmhposte demokratijen, reaktavoeten jïh gellievoetem gaavhtan. Tråante 2017 ulmie lea mïerhkesjidh jïh daajroem beagkoehtidh saemiej, saemien kultuvren jïh saemien histovrijen bïjre aktene 100-jaepien-perspektijvesne. Heevehtimmie edtja viehkiehtidh meatan årrodh jïh eadtjohkevoetem vuesiehtidh demokrateles evtiedæmman. Mijjieh saemieh akte åålmege njieljine laantine, Nöörje, Sveerje, Såevmie jïh Russlaante.Heevehtimmie sæjhta årrodh abpe jaepien 2017 ovmessie sijjien Saepmesne ovmessie öörnedimmiejgujmie jïh mïerhkesjimmiejgujmie. Programmen gellievoete edtja dam gamtoem vuesiehtidh mij gååvnese saemien kultuvresne, gïelesne, jieliemisnie jïh histovrijisnie. Åerjielistie noerhtese. Jillielistie loksese.

Öörnedimmie

Prosjekte lea öörnedamme Åejviemoenehtsisnie, Stuvremedåehkine jïh prosjektekontovrine.<http://www.xn--trante2017-25a.no/om-traante-2017/samarbeidspartnere/